"තථාගතප්පවෙදිතො ධම්මවිනයො භික්ඛවෙ විවටො විරොචති නො පටිච්ඡන්නො."

"මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද ධර්මය හා විනය විවෘත වූයේ බබලයි. වැසුනේ නො ම බබලයි."

- ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ අඞ්‌ගුත්‌තරනිකායේ තිකනිපාතයේ තතියපණ්ණාසකයේ භරණ්ඩුවග්ගයේ නව වන සූත්‍රය


ධර්ම සාකච්ඡාවට පහසුකම් ඇති කරන ලදී.

කැමැත්තෝ එක්වෙත්වා!

Trekmentor Forum

Old Trekmentor Forum (To be removed)